تبلیغات
آموزگار ابتدایی قصرقند - دانش آموزان گلم با مفهوم حجم بیشتر آشنا شوید .
 
آموزگار ابتدایی قصرقند
اول : در شروع هر كاری بسم الله بگویید . دوم: در هر نعمتی الحمدالله بگویید . سوم: در هر كار كه قصد انجامش را دارید، ان شالله بگ

حجم:(Volume)

حجم در لغت به معنی برآمدگی و ستبری و جسامت چیزی می باشد و در اصطلاح هندسه گنجایش و ظرفیت جسم و آن مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند, را نشان می دهد.

منشور: (Prism)

منشور در لغت به معنی پراکنده, نشر شده, زنده شده و مبعوث است و در اصطلاح هندسه نام شکلیاست که دو قاعده دارد که دو چند ضلعی مساوی هستند و بدنه منشور(سطح جانبی منشور ) از مستطیلها یا متوازی الاضلاع ها تشکیل شده است.

معرفی منشور 5 پهلو:

í نام شکل: منشور 5 پهلو

íیال های منشور: 'EE',DD',CC',BB',AA

íوجه منشور: هر کدام از مستطیل های جانبی را یک وجه منشور می نامند.

íارتفاع منشور: از آنجا که هر کدام از یال ها بر دو قاعده منشور عمود می باشند, لذا ارتفاع منشور با اندازه هر یک از یال ها برابر است.

íقاعده ی منشور:منشور دو قاعده دارد. ABCDE و 'A'B'C'D'E که دو پنج ضلعی مساوی اند.

رابطه های مهم:

ارتفاع × مساحت قاعده =حجم منشور

ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی منشور

مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل منشور


هدف کلی

آشنایی با حجم مکعب ؛ استفاده و کاربرد آن

اهداف جزئی

فراگیردر پایان این درس :

1. فواید و مشخصات حجم و مساحت مکعب را می داند .

2. شکلهای مکعب را در حالتهای مختلف شناسایی و آنها را توجیه کند .

3. یاد می گیرد که با داشتن اندازه یک ضلع در مکعب و طول و عرض و ارتفاع در مکعب مستطیل می توان حجم و مساحت آنرا بدست آورد .

4. راه حلهای حجم و یا مساحت مکعب در حالتهای مختلف را می تواند در مسائل و تمرینات تشخیص داده و کاردر کلاسها و تمرینات را انجام دهد.

5. چگونگی بوجود آمدن فرمولهای حجم و مساحت مکعب را می تواند براحتی تشخیص داده ؛درک کرده و توضیح دهد.

6. به ایجاد انگیزه و یادگیری بیشتر در این درس علاقمند می شود .

اهداف

اهداف

رفتاری (خروجی )

با یادگیری کامل از مطالب آموزش داده شده بهحل کاردر کلاسها و حل تمرینهای صفحه 193 کتاب درسی در منزل پی برده و زمینه مناسب برای درس جدید برای او فراهم گردد.

اهداف

رفتاری (ورودی )

از فراگیر انتظار می رود:

حجم مکعب را بیان کند . ( دانش )

انواع مکعب و مکعب مستطیل را در تمرینها تشخیص دهد. ( درک و فهم )

تفاوت مکعب و مکعب مستطیل را در مسائل با ذکر فرمول بیان کند.(کاربرد )

با استفاده از پیمانه ها و پاورپنت حجم مکعب را در پیمانه ها کشف نماید.( تجزیه و تحلیل )

تمرینهای مطرح شده را حل کند و حجم یک مکعب را مورد بررسی قرار دهد.

(ترکیب )

حجم مکعبهای مشابه را در طبیعت و یا در هر نوع تمرینی متناظر ؛ را شرح داده و اثبات کند . ( ارزشیابی )

روشهای تدریس

1. روش گروهی

2. پرسش و پاسخ

3. اکتشافی و واقعیت عینی مطالب

الگوهای تدریس

‍‍‍‍‍

در الگوهای تدریس سعی براین است تا فراگیران بصورت گروه بندی شده با هم همکاری داشته و یک نفر از اعضا بعنوان سر گروه هدایت گروه را بر عهده بگیرد.

همچنین از پرسش و پاسخ برای رسیدن به تفکر اصلی درس و کشف کردن مطالب مورد نظر استفاده می شود.در هنگام تدریس از کارتهای تشویق از قبل آماده شده برای جذب فراگیر به مطالب درسی و تشویق او در نظرگرفته به نحوی که این کارتها در نمره مستمر کلاسی او تاثیر داشته باشد .

در حین تدریس با مطرح کردن یک سوال فراگیرا را به تفکر وا داشته تا پس از هماهنگیهای گروهی نظر نهایی خودشان را در صورت نیاز در پای تابلو ارائه داده و با تشویق دیگر فراگیران بدرقه شود.

در پایان گروهی که فعالیت بیشتری را داشته باشد مورد تشویق قرار می گیرد.

رسانه های آموزشی

کامپیوتر و پروزکشن؛ کتاب درسی ؛ تابلو وایت برد و متعلقات همچنین :

وسایلهای کمک آموزشی دست ساخته مانند : شکل واقعی یک مکعب و یک مکعب مستطیل و یک استوانه با پیمانه های مختلف و متوالی ؛ به نحوی که دانش آموز به یادگیری کامل هدایت شود. گسترده مکعب و مکعب مستطیل در حالت اضلاع متناظر با پیمانه ها ؛ واحدهای اندازه گیری طول؛ مساحت و حجم ؛ یک منشور قائم الزاویه سه پهلو ؛ که همگی وسایلها دارای گواهی ثبت اختراع کشوری می باشند. یک پارچ آب برای مفهوم حجم ؛ یک پایه چسپ به همراه چند صفحه کاغذ A4

فعالیتهای قبل از تدریس

سلم و احوالپرسی از دانش آموزان ؛ دقت در وضع جسمی و روانی آنان .

حضور و غیاب دانش اموزان ؛ توجه داشته باشیم که همه ی دانش آموزان کتابهایشان را بسته و به پای تابلو گوش دهند.

2دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

پرسش از چند دانش آموز درباره شکل ظاهری کلاس آنها و یا سوال درباره شکل و قیافه ی یک استخر شنا چگونه است و چه مقدار آب

می گیرد ؟ و توجه به جوابهای دانش آموزان .

2دقیقه

آمادگی و ایجاد انگیزه

استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی و در گیر ساختن دانش آموزان و جذب آنها به یادگیری درس جدیدی را که می خواهیم بخوانیم .

سوال و پرسش از دانش آموزان و کشانیدن آنها به بحث مورد نظر .

امتیازهای تدریس رت به دانش آموزان گفته مانند: دادن لوح تشویق و ...............

2دقیقه

فعالیتهای

تکمیلی

با استفاده از وسایل کمک آموزشی و با همکاری دانش آموزان

ابتدا میله ها ی یک1 و 2 و 3 سانتیمتری و صفحه های یک سانتیمتر مربعی و پیمانه های 1 و 2 و 3 و ....سانتیمترمکعبی را که از قبل آماده کرده با همکاری دانش آموزان توضیح داده تا یکبار دیگر دانش آموزان یاد بیاورند که واحد اصلی اندازه گیری طول ومساحت و حجم به ترتیب سانتیمتر و سانتیمتر مربع و سانتیمتر مکعب هستند.

سپس یک مکعب از جنس چوب را به دانش آموزان نشان داده و می گوییم این یک سانتیمتر مکعب بوده و واحد اندازه گیری حجم می باشد سپس 2 مکعب کوچک را نشان داده و می گوییم حجم آنها را حدس بزنید آنگاه 15 مکعب را که بهم چسپیده اند و بصورت 5×3 بوده را نشان داده و از یکی از آنه می پرسیم که حجم آنرا بیان کند . چندبسته از همین نوع را در کنار هم قرار داده و از آنها می خواهیم حجم آنها را بیان کنند .

سوال : چه کسی می تواند برای حالتی که مکعبها بر روی هم قرار دارند یک ضرب بنویسد تا اینکه چند سوال پرسیده می شود و کاردر کلاس صفحه 189 را به دانش آموزان داده تا حل کنند پس از حل آن و بررسی بصورت گروهی به ادامه مطلب می پردازیم.

یک صفحه 10×6 سانتیمتری را که بصورت خانه های یک سانتیمتر مربعی طراحی کرده به دانش آموزان نشان داده و می گوییم بگه ها مساحت رویه این صفحه چند سانتیمتر مربع است ( 60 ) سپس یک تخته 10 ×6 س به ارتفاع یک سانتیمتر را روی صفحه می گذاریم و می گوییم بچه ها این شکل بدست آمده هنوز صفحه را نشان می دهد یا حجم را ؟ بعدا می گوییم حجم آن چقدر است .پس از شنیدن جواب درست اولین دانش آموزی راکه جواب صحیح داد مورد تشویق قرار می گیرد برای جذب دیگر دانش آموزان به ادامه درس .

سپس یک تخته دیگر روی آن گذاشته و حجم آن را جویا می شویم و این کار را آنقدر ادامه داده تا دانش آموزان به این نتیجه برسند که برای حجم مکب کافی است مساحت قاعده آنرا بدست آورده و حاصل را در تعداد طبقات (ارتفاع ) ضرب کنیم .

آنگاه همین کار رابرای یک مکعب و سپس برای یک استوانه انجام می دهیم بطوریکه وسایلهای کمک آموزشی دست ساخته کاملا مطالب را برای ادامه درس هموار می سازد. آنگاه می گوییم بچه ها این شکلهایی که شما می بینید از جنس چوب بوده و همیشه شکلی ثابت هستند اگر این مکعبها بصورت توخالی باشند چگونه حجم آنه ابدست می آید ؟

آنگاه یک مکعب و یک مکعب مستطیل و یک استوانه را هر کدام به ارتفاع 10 س از قبل آماده شده را به آنها می دهیم و از آنها نحوه چگونگی حجمهایشان را می خواهیم ( با مشارکت و بصورت گروهی . اکتشافی ) .

بعد از شنیدن جواب آنها می گوییم بچه ها ریشه ی اصلی این پیمانه ها از یک مربع و یک مستطیل و یک دایره شکل گرفته اند .بعنوان مثال یک صفحه 10 × 6 س را به آنها نشان می دهیم و می گوییم بچه ها اگر از هر طرف این صفحه را به اندازه یک س ارتفاع بدهیم شکلی همچون این پیمانه بدست می آید ( یک پیمانه از قبل آماده شده را به آنها نشان می دهیم ) و می گوییم حجچم آن چقدر است خوب دقت کرده و سپس جوابها را بصورت گروهی ارائه دهید؟

البته جواب دانش آموزان را با مقدار آبی را که در اختیار داریم و پیمانه های 1 و 2 و3و 5و 9 سانتیمتر مکعبی مقایسه می کنیم .

سپس پیمانه به ارتفاع 2 وسپس 3 و ....تا 10 س را بررسی کرده و جوابها را باید فقط دانش آموزان بگویند . این کار را برای مکعب و استوانه نیز که متناظر با هر کدام وسایل کمک آموزشی کاملی طراحی شده ارائه می دهیم تا اینکه حجم آنها را در حالت کلی گفته و فرق آنها را در قاعده آنها بدانند و به این نتیجه برسند که :

ارتفاع × مساحت قاعده = حجم مکعب

سپس مدلهایی دیگر را که طراحی کرده و فقط اضلاع مکعبها را نشان داده به آنها می دهیم و می گوییم در حالت کلی برای بدست آوردن حجم ؛ فقط به اضلاع مکعبها نیاز داریم و...............

در پایان درس را بطور خلاصه مرور کرده و به آنها می گوییم که کار در کلاس صفحه 192 و 193 کتاب درسی را حل کنند بعد از حل توسط دانش آموزان در پای تابلو ؛ از همکاری دانش آموزان تشکرمی کنیم .

20ذقیقه

ارزشیابی پایانی

بعد از حل تمرینها سوالهایی از قبل آماده شده را تحت عنوان ارزشیابی پایانی به آنها داده و تاکید می کنیم که سوالات را حتما خودتان و بدون همکاری حل کنید.

سوالات نیز شامل مطالبی در رابطه با واحد اندازه گیری حجم و بدست آوردن حجم یک مکعب و یک مکعب مستطیل و یک استوانه می باشد.. بهد از مدت زمانی مشخص سوالات را توسط دانش آموزان حل کرده و توجه آنها را به تکلیف منزل جلب می کنیم

4 دقیقه

تعیین

تکلیف

در پایان از دانش آموزان می خواهیم که برای جلسه بعد تمرینات صفحه 193 و 194 کتاب درسی را در منزل انجام دهند و یاد آورمی شویم که قبل از حل تمرینات یکبار دیگر مطالب درسی و کاردرکلاسها را مرور کرده و سپس به حل تمرینها بپردازند.

در ضمن یادآور می شویم هر دانش آموزی که نمونه هایی از وسایلهای کمک آموزشی موجود در کلاس ؛ طراحی و درست کند وآنرا در کلاس برای جلسه بعد آماده و توضیح دهد نمراتی تحت عنوان نمرات عملی و کلاسی برای او به در نظر گرفته خواهد شد.

1 دقیقه

فعالیتهای

مربوط به یاد دهی و یادگیری

(ارائه درس )

فعالیتهای

مربوط به یاد دهی و یادگیری

(ارائه درس )

فعالیتهای

مربوط به یاد دهی و یادگیری

(ارائه درس )

مراحل اجرای تدریس

روش

رسانه مورد استفاده

زمان

مروری بر واحد های اندازه گیری طول ؛ مساحت وحجم ؛بحثی در رابطه مکعبهای چوبی 1 و 2 و ....چند سانتیمترمکعبی و روی هم قرار گرفتن مکعبهای دیگر و پیدا کردن حجم در متوالی و حل کاردرکلاس

گروهی

اکتشافی

عینی

پیمانه های واحد اندازه گیری و مکعبهای چوبی

4 دقیقه

بررسی صفحات 10×6 سانتیمتر مربعی و گفتن یک ضرب توسط فراگیر ؛

گذاشتن تخته هایی بصورت مکعب بر روی صفحه ها و روشی برای تفهیم حجم . وادامه دادن این تخته بر روی هم به نحوی که فراگیر خود کم کم به مفهوم حجم و روابط بین تخته ها و ارتفاع آن برسد. ابتدا از مکعب مستطیل شروع می کنیم زیرا ابعاد آن مختلف بوده و مطرح کردن آن بهتر از مکعب می باشد. وسپس برای مکعب و استوانه آنرا بررسی می کنیم.

گروهی

اکتشافی

عینی

صفحه ها و تخته هایی از قبل آماده شده

3 دقیقه

یک مکعب ویک مکعب مستطیل و یک استوانه را به هر کدام به ارتفاع 10 س به دانش اموزان داده واز آنها در رابطه شکلهای چوبی و ثابت سوال کرده و می گوییم روی حجم آنها فکر کرده و هر را که به ذهنتان رسید ارائه دهید .

بعد از اظهار نظرهای انها می گوییم ریشه اصلی آنها از مربع و مستطیل و دایره بوده و با استفاده از پیمانه ای از قبل آماده شده و متوالی تدریس را ادامه داده به نحوی که دانش آموزان از متوالی بودن ارتفاع پیمانه ها ؛ به فرمول و رابطه حجم دست پیدا کنند. و از مطالبی را که از پاور پنت تهیه شده نیز استفاده می کنیم .

گروهی

اکتشافی

عینی

پیمانه های متوالی برای حجم مکعب و استوانه و صفحه های مربع ومستطیل و دایره شکل

4 دقیقه

بوسیله آب بررسی کردن نظرات دانش اموزان با واقعیات تدریس ؛ امتحان کردن این کار توسط دانش آموز.

نوشتن فرمول حجم توسط هر گروه در پای تابلو با توجه به توضیحات و وسایلهای کمک آموزشی موجود.بحث در رابطه حجم دیگر شکلها.

چگونگی بوجود آمدن حجمها بوسیله پاورپنت

گروهی

اکتشافی

عینی

یک پارچ آب ؛ پیمانه های متوالی برای مکعب و استوانه

پاورپنت

4 دقیقه

رسیدن به حجم واقعی و اصولی مکعب و استوانه و دیگر شکلها مانند منشور قائمالزاویه سه پهلو

بررسی گسترده مکعب و استوانه در حالت طول و عزض وارتفاع .

نتیجه گیری از درس و خلاصه آن با مشارکت دانش آموزان .و حل کاردر کلاس صفحه 192 و 193 کتاب توسط دانش آموزان و سپس حل آنها توسط دانش آموزان در پا ی تابلو و تشویق گروه برتر در پایان کار .

کاربرد مکعب و درس امروز در زندگی روزمره و اشاره به مثالهایی در پاورپنت مانند انواع لوله و ساختمان سازی و ....

بعد از این مرحله ارزشیابی و تعیین تکلیف برای منزل وتشکر از همکاری تمامی دانش آموزان .

گروهی

اکتشافی

عینی

پیمانه های متوالی

پاورپنت

کسترده مکعب و استوانه و...

5 دقی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دریافت همین آهنگ